Mao Zedong Statue in Lijiang

Mao Zedong Statue in Lijiang