Dried flowers at Zhongyi Market

Dried flowers at Zhongyi Market